Program ochrony powietrza dotyczy strefy łódzkiej (kod strefy PL1002), obejmującej obszar całego województwa łódzkiego z wyjątkiem aglomeracji łódzkiej.

Przypominamy, że Samodzielny Referat Świadczeń Rodzinnych w Wieluniu (ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14) zajmuje się wypłatą dodatku osłonowego, na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.

Od kilku tygodni trwa budowa systemu Red Light na skrzyżowaniu drogi krajowej 43 (Krakowskiego Przedmieścia/Piłsudskiego) z drogą wojewódzką 486 (18 Stycznia), której inwestorem jest Generalny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD). 

Burmistrz Wielunia w związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie wszystkich obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Gminy Wieluń.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny