Obowiązkowa lista ZUM

               Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/.

               Szczegóły ws. zmian programu „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze

 

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Miejskiego w Wieluniu w procesie składania wniosków o dofinansowanie, którzy udzielają informacji o Programie osobom zainteresowanym, a także wspierają Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w  Urzędzie Miejski w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1 (ratusz),  pok. nr 7; telefon 43 886 02 17.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze (PP Czyste Powietrze)

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
PP Czyste Powietrze skupia się na wymianie starych i nieefektowanych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dla kogo?
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:
•    właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
•    wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
W przypadku współwłasności wniosek na realizację przedsięwzięcia składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli.

Na co?
•    na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz
•    przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku tj. zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.
•    instalację c.o. i c.w.u.
•    mikroinstalację fotowoltaiczną
•    wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła

Maksymalne kwoty dofinansowania?
•    do 67 200 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
•    do 100 200 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania
•    do 136 200 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Program obejmuje 3 części dla Beneficjentów:
1. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł.
Pod uwagę brany jest TYLKO dochód Wnioskodawcy (w przypadku wspólnego rozliczenia PIT-u przez współmałżonków dochód dzieli się na połowę):
•    stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany w PIT,
•    ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
•    z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
•    niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym.
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

2.  Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
•    1 894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
•    2 651 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.
UWAGA: W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekracza czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem.  

3. Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
•    1 090 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
•    1 526 zł – w gospodarstwie jednoosobowym
lub
mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

UWAGA: W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem.

UWAGA: Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
Zaświadczenie o dochodach niezbędne do PP Czyste Powietrze wydawane jest przez  Burmistrza/Wójta gminy. Dla mieszkańców gminy Wieluń zaświadczenie wydaje Referat Świadczeń Rodzinnych w Wieluniu. Dla mieszkańców gmin (poza Wieluniem) zaświadczenia wystawiają Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

UWAGA: Od 2023 r. rozliczenie dotacji wyliczane jest od wartości netto. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym.

Więcej informacji o programie uzyskają Państwo pod adresem:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

Przydatne linki:


Kalkulator dotacji:    https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/


Kalkulator grubości izolacji:     https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/


Lista ZUM:       https://lista-zum.ios.edu.pl/

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny