Burmistrz Wielunia zawiadamia, że został złożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Wieluń Wschód Północ” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach ewidencyjnych o numerze 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, obręb 1, gmina Miasto Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie.

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację w 2022 roku w Gminie Wieluń zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Wieluń w 2022 roku”

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wieluń, dnia 14 lipca 2021 roku

NPP.6220.5.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WIELUNIA

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny