Zgodnie z art. 21 ust. 4, 5 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz 2129), Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że w związku z realizacją zadania pt. ”Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych”, znajdujących się pod nadzorem Starosty Wieluńskiego, wyłożone zostały projekty uproszczonych planów urządzania lasów. Plany wyłożono w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, pok. nr 49 na okres 60 dni od dnia 08.05.2019 r. do dnia 05.07.2019 r. Informuje jednocześnie, że w okresie 30 dni właściciele lasów mogą wnosić zastrzeżenia i wnioski do projektów tj. do dnia 06.06.2019 r.

Zastępca Burmistrza Wielunia
Joanna Skotnicka - Fiuk

Ogłoszenie o II przetargu

Ogłoszenie o II przetargu

Ogłoszenie o II przetargu

Ogłoszenie o II przetargu

15 stycznia 2019 roku Zarząd Województwa Łódzkiego zmienił regulamin konkursu zamkniętego dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu oceny formalnej do 11 marca 2019 r. Jednocześnie wychodząc naprzeciw polityce preferencyjnego traktowania instalacji produkującej energię z OZE przesunięto termin rozstrzygnięcia naboru z czerwca 2019 na maj 2019.

https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/3195-zmiany-w-regulaminie-konkursu-dotyczacego-odnawialnych-zrodel-energii

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny