Wieluń, dnia 14 lipca 2021 roku

NPP.6220.5.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WIELUNIA

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256), art. 74 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaiczne zlokalizowanej na dz. nr 26/1, 26/2, 27 w miejscowości Małyszyn, gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie, województwo łódzkie został zgromadzony cały materiał dowodowy w tym opinie organów pomocniczych tj. opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu oraz opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto informuję, że w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 16.07.2021 r. do dnia 23.07.2021 r. zainteresowane strony mogą zapoznać się z całą dokumentacją sprawy w wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.-pt. 730 – 1530) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny