Wieś znana od 1429 r. (Wojciech z Rychłowic), również jako Richlouicze, Rychlowycze. W l. 1439 i 1459 wymieniany jest Albert z Rychłowic, w 1459 r. Dzierżek i Mikołaj. Kolejnymi właścicielami byli Bartosz Wyszembork (1467) i Rychłowscy (w 1552 r. wieś należała do siedmiu przedstawicieli tej rodziny). W 1520 r. wieś należała do parafii Ruda; wymienia się tu wówczas trzy folwarki. W 1827 r. liczyła 11 domów i 107 mieszkańców, w 1886 r. odpowiednio 19 i 147. Pod koniec XIX w. wymieniany jest wiatrak, funkcjonował on zapewne do l. 30-tych XX w.

Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1294 r. (Sencza), kiedy to Przemysł II skonfiskował synom Pełki, Jaśkowi i Bernadrdowi część Sieńca i nadał ją arcybiskupstwu, co było karą za udział w złupieniu dóbr kościelnych. Wieś wymieniana jest później również jako Syenyecz. W 1357 r. wzmiankowana jako własność arcybiskupia, w 1391 r. wymienia się kmiecia zamku wieluńskiego Janka z Sieńca; zapewne wieś stanowiła wówczas własność mieszaną, kościelno-królewską, a następnie kościelno-szlachecką, gdyż później znów wymienia się Sieniec jako majątek Kościoła (w 1511 r. było tu 9 kmieci arcybiskupa, dziekan wieluński i Starzeński posiadali po jednym kmieciu; w 1520 r. jeden łan należał do kanoników wieluńskich; w 1563 r. dziekan i Starzyński mieli po jednym łanie). W 1520 r. wieś przynależała do parafii rudzkiej. W 1552 r. wymieniana jako własność arcybiskupia (od 1563 r. kapituły gnieźnieńskiej), z wyjątkiem części należących do Stawskiego i Starzeńskiego. Wzmianki mówią również o Tomaszu z Kraszkowic włodarzu w Sieńcu (1455) i młynarzu (1468). W 1886 r. Sieniec posiadał szkołę początkową, liczył wówczas 68 domów, zamieszkiwały go 532 osoby. Wieś poważnie zniszczona we wrześniu 1939 r.

Wieś znana od XIX w., niegdyś wchodziła w skład dóbr Chotów. W 1837 r. liczyła 11 domów i 51 mieszkańców, w 1886 r. odpowiednio 16 i 89.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1395 r. i wspomina Mateusza ze Starzenic (Starzenicze). W źródłach występuje również nazwa „Stersnicz”. Późniejsze informacje wymieniają kolejnych właścicieli wsi - Bartłomieja i jego syna Jana (1401), Msczischco herbu Falkenberg (1414), Jana zw. Paryszem (1419), Stanisława (ok. 1425), Stanisława (Starzeńskiego) i Grzegorza (1454-63) oraz Stefana. W 1511 r. jako właściciele wymieniani są Jan Starzeński i Jan Urbański, w 1552 r. wieś była własnością czterech członków rodziny Starzeńskich.
Wieś należała w 1520 r. do parafii rudzkiej.
Tutejszy majątek należał w l. 30-tych do Kazimierza Lubieńskiego i miał powierzchnię 765,2 ha (1934 r.), we wrześniu 1938 r. jako właściciel wymieniany jest Ernest Helmerson.

W Starzenicach urodził się 15. stycznia 1882 r. Ignacy Kozielewski, autor słów do hymnu harcerskiego Wszystko co nasze..., działacz przedwojennych organizacji harcerskich i narodowo-katolickich, nauczyciel.

Odkryto tu cmentarzysko z okresu halsztackiego

Pierwsza wzmianka o wsi wspomina sołtysa Jana (1323 r.). W 1387 r. właściciel Turowa Jan, syn sędziego wieluńskiego Izajasza sprzedał swoją część wsi mieszczanom wieluńskim, w 1446 r. Jakusz z Głupczyc sprzedał rajcom wieluńskim dobra turowskie i kurowskie należące do jego bratanicy Stachny. W 1499 wymieniany jest Mikołaj Kot z Turowa. W 1519 r. ogłoszono zakaz korzystania z lasów w Kurowie i Turowie. Miasto Wieluń uzyskało w 1549 r. dla Turowa i Kurowa przywilej na przeniesienie wsi z prawa polskiego prawo niemieckie. W 1552 r. wieś posiadała 13 kmieci z karczmą 6,75 łana, do tego sołtys i karczmarz mieli po 1,75 łana. W 1520 r. wieś należała do parafii Chotów.
Turów wraz z Kurowem zostały zastawione Psarkim na 70 lat (do 1793 r.), później, w 1806 r. wydzierżawiono je Volgemuttowi, a następnie Stokowskiemu. W 1892 r. liczyła 95 domy (w tym 8 w Zwiechach) i 591 mieszkańców (w tym Zwiechy). Sama osada Zwiechy znana jest od 1. poł. XIX w., w 1827 r. liczyła 5 domów i 25 mieszkańców.
W l. 30-tych XX w. funkcjonował tu wiatrak. Wieś została poważnie zniszczona we wrześniu 1939 r.

W Zwiechach odkryto cmentarzysko z późnego okresu halsztackiego.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny