Zgodnie z art. 10, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 1712) zawiadamiam, że w dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie hali magazynowej części zamiennych, które ma zostać zlokalizowane w Wieluniu 98-300, na działce o numerze ewidencyjnym 53 obręb 18
i 32/5 obręb 2, został zgromadzony cały materiał dowodowy w tym opinie organów pomocniczych tj. opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu i opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Zgodnie z art. 21 ust. 4, 5 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz 2129), Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że w związku z realizacją zadania pt. ”Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych”, znajdujących się pod nadzorem Starosty Wieluńskiego, wyłożone zostały projekty uproszczonych planów urządzania lasów. Plany wyłożono w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, pok. nr 49 na okres 60 dni od dnia 08.05.2019 r. do dnia 05.07.2019 r. Informuje jednocześnie, że w okresie 30 dni właściciele lasów mogą wnosić zastrzeżenia i wnioski do projektów tj. do dnia 06.06.2019 r.

Zastępca Burmistrza Wielunia
Joanna Skotnicka - Fiuk

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny