Częściowy rezewat leśny Lasek Kurowski został utworzony Zarządzeniem MLiPD z dnia 24
listopada 1983 roku (MP nr 39, poz. 230), zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 1984 roku. Według aktu powołania rezerwat obejmował poddz. 188 i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t o powierzchni 22,13 ha w Leśnictwie Wróblew Obrębu Cisowa. Aktualnie rezerwat obejmuje poddz. 188 i, j, m, n, o, p, r, s, t o powierzchni ogólnej (wg SILP) 22,07 ha, w tym o powierzchni nieleśnej 0,24 ha. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych zbiorowisk grądowych z udziałem jodły oraz olsu i łęgu olszowego.

Rezerwat położony jest w uroczysku o tej samej nazwie. Na opisywanym terenie przeważają siedlisk świeże i wilgotne. Przez rezerwat przechodzi rów melioracyjny, który w poddz. 188m tworzy lokalne zabagnienie. Drzewostany rezerwatu reprezentują przede wszystkim dobrze zachowane grądy z dużym udziałem jodły na granicy jej zasięgu

W rezerwacie występują następujące zespoły roślinne:

  • szuwar sitowia leśnego (Scripetum sllvatici),
  • ols porzeczkowy (Ribo nigri – Alnetum),
  • łęg jesionowo – olszowy (Circaeo – Alnetum),
  • subkontynentalny las grądowy (Tilio – Carpinetum)

Szuwar sitowia leśnego porasta rozległe zabagnienie w poddz.188m, które rozciąga się po obu stronach rowu melioracyjnego. Potencjalnym siedliskiem jest tutaj ols. Płaty szuwaru wytworzyły się na skutek wykaszania powierzchni, zbiorowisko to jest obecnie ogniwem sukcesyjnym na drodze do wykształcenia się na tej powierzchni olsu. Obszar ten ma budowę jednowarstwową z dominacją sitowia leśnego (Scirpus silvaticus). Ols porzeczkowy wykształcił się w pododdziale 188m i l.

W pierwszym pododdziale drzewostan jest zbudowany ze starych olsz, tworzące u podstawy charakterystyczne kępy korzeniowe. W związku z tym runo jest wykształcone w formie kępkowej. Na powierzchni kęp rosną typowo olsowe gatunki, m.in.: turzyca długokłosowa (Carem elongata), psianka słodkogórz (Solanum dulcamara) i pełnik europejski (Lycopus europeus). Przestrzeń pomiędzy kępami porastają gatunki szuwarowe i wilgotnych łąk. Drugi płat olsu wykazuje pewne cechy degradacji, widać tutaj ślady użytkowania tej powierzchni metodą odroślową oraz widoczne są skutki obniżenia się poziomu wód gruntowych. Buduje go młody, jednowiekowy drzewostan. Łęg jesionowo-olszowy występuje w poddz. 188s. na żyznych, sprawnych glebach występuje tutaj młody olszowo-jesionowy drzewostan. W domieszce występuje tutaj klon zwyczajny, brzoza, grab i osika. W runie dominuje pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica). Subkontynentalny las grądowy reprezentowany jest przez podzespoły grądu.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny