Gmina Wieluń przypomina, iż w każdym roku kalendarzowym mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania z usługi bezpłatnego usunięcia odpadów zawierających azbest zalegających  na  ich  nieruchomościach. Nabór  wniosków  prowadzony  jest  przez  Urząd   Miejski w Wieluniu w systemie ciągłym, z zaznaczeniem iż wnioski złożone do 30 listopada danego roku kalendarzowego przewidziane są do realizacji w kolejnym roku. Przeprowadzenie bezpłatnej zbiórki azbestu uzależnione jest od uzyskania przez Gminę Wieluń dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W przypadku otrzymania dotacji, finansowaniem objęte będą czynności związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest, tj. demontaż, pakowanie (przygotowanie do transportu), transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych wyrobów w miejscu zdemontowanych oraz pozostałych kosztów związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i dokumentacji technicznych.

 

- Druk wniosku do pobrania.

- Wnioski przyjmowane są w pok. nr 44 - parter. Plac Kazimierza Wielkiego 2 (budynek w parku).

Szanowni Państwo,

 

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Wieluń należy dokonywać przelewem lub gotówką na indywidualny numer rachunku w PKO BP ul. Barycz 3, 98-300 Wieluń (oddział Kalisz), wygenerowany i przypisany dla poszczególnych właścicieli.

Jdnocześnie informujemy, iż wysokość opłaty miesięcznej została wyliczona indywidualnie dla każdego właściciela nieruchomości w złożonej przez niego deklaracji.
Od dnia 1 kwietnia 2020 roku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
          - 15 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
          - 30 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wnosić z dołu bez wezwania, w cyklu kwartalnym w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:
1) za miesiące styczeń, luty i marzec - do 31 marca danego roku;
2) za miesiące kwiecień, maj i czerwiec - do 30 czerwca danego roku;
3) za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień - do 30 września danego roku;
4) za miesiące październik, listopad i grudzień - do 31 grudnia danego roku.

Na dokumencie wpłaty należy podać dane osoby, która złożyła deklarację za gospdoarowanie odpadami komunalnymi oraz adres z którego odbierane są odpady.

 

Jak segregować odpady na terenie Gminy Wieluń?


Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 5 ust. 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń dopuszcza się stosowanie przez właścicieli nieruchomości pojemników do zbierania odpadów komunalnych w innej kolorystyce niż wymagana pod warunkiem trwałego zamieszczenia na nich napisu typu „Szkło”, „Metale i tworzywa sztuczne”, „Bio”, (np. w formie naklejki), do zbierania jakiego odpadu dany pojemnik jest przeznaczony.


wielun Pamiętamy

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny