Gmina Wieluń przypomina, iż w każdym roku kalendarzowym mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania z usługi bezpłatnego usunięcia odpadów zawierających azbest zalegających  na  ich  nieruchomościach. Nabór  wniosków  prowadzony  jest  przez  Urząd   Miejski w Wieluniu w systemie ciągłym, z zaznaczeniem iż wnioski złożone do 30 listopada danego roku kalendarzowego przewidziane są do realizacji w kolejnym roku. Przeprowadzenie bezpłatnej zbiórki azbestu uzależnione jest od uzyskania przez Gminę Wieluń dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W przypadku otrzymania dotacji, finansowaniem objęte będą czynności związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest, tj. demontaż, pakowanie (przygotowanie do transportu), transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych wyrobów w miejscu zdemontowanych oraz pozostałych kosztów związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i dokumentacji technicznych.

 

- Druk wniosku do pobrania.

- Wnioski przyjmowane są w pok. nr 44 - parter. Plac Kazimierza Wielkiego 2 (budynek w parku).

Szanowni Państwo,

 

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Wieluń należy dokonywać przelewem lub gotówką na indywidualny numer rachunku w PKO BP ul. Barycz 3, 98-300 Wieluń (oddział Kalisz), wygenerowany i przypisany dla poszczególnych właścicieli.

Jdnocześnie informujemy, iż wysokość opłaty miesięcznej została wyliczona indywidualnie dla każdego właściciela nieruchomości w złożonej przez niego deklaracji.
Od dnia 1 marca 2019 roku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
          - 10 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny;
          - 20 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wnosić z dołu bez wezwania, w cyklu kwartalnym w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:
1) za miesiące styczeń, luty i marzec - do 31 marca danego roku;
2) za miesiące kwiecień, maj i czerwiec - do 30 czerwca danego roku;
3) za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień - do 30 września danego roku;
4) za miesiące październik, listopad i grudzień - do 31 grudnia danego roku.

Na dokumencie wpłaty należy podać dane osoby, która złożyła deklarację za gospdoarowanie odpadami komunalnymi oraz adres z którego odbierane są odpady.

 

Jak segregować odpady na terenie Gminy Wieluń?


Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 5 ust. 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń dopuszcza się stosowanie przez właścicieli nieruchomości pojemników do zbierania odpadów komunalnych w innej kolorystyce niż wymagana pod warunkiem trwałego zamieszczenia na nich napisu typu „Szkło”, „Metale i tworzywa sztuczne”, „Bio”, (np. w formie naklejki), do zbierania jakiego odpadu dany pojemnik jest przeznaczony.


Wieluń jest jednym z 5 miast w Polsce zakwalifikowanych do wzięcia udziału w pilotażowym programie priorytetowym gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) ogłoszonym przez Ministerstwo Środowiska.

Na dzień przed wejściem w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, który zaczął obowiązywać na terenie całego kraju od 1 lipca, w Wieluniu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wiceministra Środowiska Sławomira Mazurka oraz Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy.

beznazwy                                                                

Gmina Wieluń informuje, że zadanie pod nazwą:

„Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wieluń - 2019 rok”

dotyczące unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poprzez dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 47.261,00 zł. Wartość ogólna zadania 78.498,72 zł

www.zainwestujwekologie.pl

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, iż został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Rudzie przed wjazdem na teren składowiska odpadów komunalnych, obsługujący właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieluń. Jednostką odpowiedzialną za obsługę punktu jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, ul. Zamenhofa 17.

W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych (bez limitu ilościowego):

-     chemikalia,

-     zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe,

-     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w   gospodarstwach domowych,

-     meble i inne odpady wielkogabarytowe,

-     opony powstające w gospodarstwach domowych,

-     odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku  prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia do starosty zamiaru prowadzenia robót,

-    odpady zielone.

Godziny przyjmowania odpadów przez PSZOK:

-     od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1700,

-     w sobotę w godzinach od 700 do 1500.

Jak dojechać do PSZOK-u? Kliknij link aby zobaczyć mapę.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny