Informujemy, że 31 maja 2023 roku upływa termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2023 r. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.
Niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Wieluń - nr rachunku bankowego: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu  20 9256 0004 0723 5034 2000 0070 z adnotacją, że jest to wpłata II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny