gison3

Pod adresem www.portal.gison.pl/wielun/ w gminie Wieluń rusza Portal Informacji Przestrzennej - Portal Mapowy GEOpl MPZP, który przeznaczony jest do publikowania części graficznych i opisowych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Podstawowym celem portalu jest ułatwienie dostępu do tych dokumentów oraz wygodnego przeglądania ich zawartości przez mieszkańców i inwestorów oraz lokalizowania wybranego fragmentu planu na podstawie numerów działek ewidencyjnych. Pozwala także administratorowi systemu na sprawne i szybkie generowanie wypisów i wyrysów z planów.

Ponadto portal Mapowy GEOpl MPZP publikuje:

 • dane georeferencyjne: ortofotomapa, PRG (Państwowy Rejestr Granic),
 • PRNG (Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych),
 • BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych) – m. in. drogi, budynki, numeracja adresowa, cieki i zbiorniki wodne, szata roślinna, działki ewidencyjne,
 • dane dotyczące dziedzictwa narodowego,
 • dane geologiczne, - dane o gospodarce wodnej,
 • dane o lasach,
 • dane dotyczące ochrony przyrody,
 • rzeźbę terenu,
 • inwestycje gminne.

Portal Mapowy GEOpl MPZP pozwala na:

 • generowanie wypisu i wyrysu z (MPZP) – tylko administrator tj. Urząd Miejski w Wieluniu, 
 • generowanie poglądowych wydruków przez mieszkańców i inwestorów, 
 • wyświetlanie legendy dla MPZP i Studium, • wyświetlanie uchwały dla MPZP i Studium, 
 • lokalizowanie działek ewidencyjnych na MPZP i Studium, 
 • przeprowadzanie pomiarów powierzchni i odległości na MPZP i Studium, 
 • skalowanie widoku mapy, 
 • przesuwanie widoku, 
 • możliwość konfiguracji widoku w oparciu o zamieszczoną legendę dostępnych warstw, 
 • możliwość przeglądania atrybutów obiektów.

Pod adresem www.portal.gison.pl/wielun/ w gminie Wieluń rusza Portal Informacji Przestrzennej - Portal Mapowy GEOpl MPZP, który przeznaczony jest do publikowania części graficznych i opisowych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Podstawowym celem portalu jest ułatwienie dostępu do tych dokumentów oraz wygodnego przeglądania ich zawartości przez mieszkańców i inwestorów oraz lokalizowania wybranego fragmentu planu na podstawie numerów działek ewidencyjnych. Pozwala także administratorowi systemu na sprawne i szybkie generowanie wypisów i wyrysów z planów.

Ponadto portal Mapowy GEOpl MPZP publikuje:

- dane georeferencyjne: ortofotomapa, PRG (Państwowy Rejestr Granic),

- PRNG (Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych),

- BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych) – m. in. drogi, budynki, numeracja adresowa, cieki i zbiorniki wodne, szata roślinna, działki ewidencyjne,

- dane dotyczące dziedzictwa narodowego,

- dane geologiczne,

- dane o gospodarce wodnej,

- dane o lasach,

- dane dotyczące ochrony przyrody,

- rzeźbę terenu,

- inwestycje gminne.

 

Portal Mapowy GEOpl MPZP pozwala na:

 • generowanie wypisu i wyrysu z (MPZP) – tylko administrator tj. Urząd Miejski w Wieluniu,
 • generowanie poglądowych wydruków przez mieszkańców i inwestorów,
 • wyświetlanie legendy dla MPZP i Studium,
 • wyświetlanie uchwały dla MPZP i Studium,
 • lokalizowanie działek ewidencyjnych na MPZP i Studium,
 • przeprowadzanie pomiarów powierzchni i odległości na MPZP i Studium,
 • skalowanie widoku mapy,
 • przesuwanie widoku,
 • możliwość konfiguracji widoku w oparciu o zamieszczoną legendę dostępnych warstw,
 • możliwość przeglądania atrybutów obiektów.

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny